"ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - LAW OFFICE"
Budova kanceláře
Sídlo:
Táborská 411/34, Praha 4
tel.: +420 728 479 010
e-mail: email@akbalaban.cz
PRÁVNÍ SLUŽBY
  • závazkové právo (zpracování a revize smluv, vymáhání pohledávek)
  • právo obchodních společností (zakládání, statutární změny, rušení)
  • směnečné a šekové právo (poradenství, zastupování v soudním řízení)
  • právní vztahy k nemovitostem (správa, převody, věcná břemena, zástavy)
  • bytové právo (nájmy, podnájmy bytů a nebytových prostor)
  • ochrana spotřebitele (vady výrobků a služeb, náhrady škod)
  • rodinné právo (rozvody, vypořádání manželů, úprava poměrů k dětem)
  • pracovní právo (poradenství, zastupování v soudním řízení)
  • právo duševního vlastnictví (poradenství, příprava a revize smluv)
  • trestní právo (poradenství, zastupování v trestním řízení)